Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning – dödsboets engagemang avvecklas genom att bostad töms och tillgångar såsom värdepapper, fordon, bostadsrätt, fastighet försäljs och redovisas i dödsboets deklaration

 

Vid ett dödsfall måste andra personer ta hand om den avlidnes engagemang avseende prenumerationer, hos försäkringsbolag och hos banker etc., även att överföra engagemang eller att avsluta dem. Detta pågår ända tills dödsboets egendom kan fördelas samt dödsboets sista deklaration är avlämnad och den sista slutskattsedeln erhållits. Det är dödsbodelägarnas skyldighet att ta hand om dödsboet. D v s de som ärver den avlidne skall ta hand om och avveckla dödsboet.

Förvaltningen kan bestå i många och olika åtgärder. Först och främst måste ni få kontroll över dödsboets tillgångar, räcker de till att betala alla räkningar? I detta skede kan det vara bra att begära anstånd med betalning av räkningar med hänvisning till att personen ifråga har avlidit och att ni måste få överblick över boet. Betalning kan ske efter att bouppteckningsförrättningen hållits, se vidare under bouppteckning.

Finns det en mindre mängd bankmedel och inte något att sälja för att få in pengar får ni inte betala några räkningar alls initialt. Eventuella autogiron skall avslutas omedelbart. I första hand skall begravning, eventuell gravsten och bouppteckning betalas.

Finns det medel kan ni betala räkningar från dödsboets konton vid besök hos banken. Där löser ni även in eventuella utbetalningsavier. Några av bankerna har färdiga blanketter att fylla i för betalning av räkningar, kontakta därför dödsboets bank för att få hjälp med detta.

Sedan bouppteckningen registrerats kan värdepapper och bostad i form av bostadsrätt och fastighet säljas. Bohaget kan oftast börja avvecklas efter det att bouppteckningsförrättningen hållits om ni kommit överens om hur detta skall gå till. Finns flera dödsbodelägare skall alla vara överens om avvecklingen. Den som inte har möjlighet att vara delaktig i avvecklingen kan lämna fullmakt till någon eller några av de andra dödsbodelägarna.

Försäljningar av värdepapper, bostadsrätt och fastigheter skall redovisas i dödsboets deklaration året efter försäljningarna skett. Av denna anledning tar det lång tid innan ett dödsbo kan avslutas helt.

För att underlätta förvaltningen och avvecklingen av dödsboet kan vi ta hand om allt eller de delar ni vill ha hjälp med. Detta gör vi genom att alla dödsbodelägare lämnar fullmakter för oss att företräda er. Avvecklingen sker i samförstånd och kontakter med er. Vi har lång erfarenhet av avveckling av dödsbon och samarbetar med bl. a auktionsfirmor, secondhand-affärer, städbolag och mäklare för att förenkla avvecklingen.

Sedan dödsboet avvecklats skall tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna genom ett arvskifte. Hjälper vi till med förvaltningen upprättar och verkställer vi också arvskiftet, se vidare arvskifte. I arvskiftet lämnas en förvaltningsberättelse över avvecklingen. Hela förvaltningen avslutas med dödsboets sista deklaration och att en slutredovisning görs när den sista slutskattsedeln kommit från Skatteverket.

Är det så att ni inte är överens om dödsboet eller hur förvaltningen och avvecklingen skall gå till kan en eller flera av er dödsbodelägare ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman skall förordnas. Denne har rätt att avveckla dödsboet på det sätt den finner bäst för dödsboet, vanligast säljs alla tillgångar av, och i slutändan även fördela dödsboets medel genom beslut, ett s k tvångsskifte, om dödsbodelägarna fortfarande inte kommer överens om fördelningen. Ett sådant beslut kan var och en av dödsbodelägarna klaga på hos tingsrätten under förutsättning att man är missnöjd och anser sig ha grund för att fördelningen skall ske på ett annat sätt. Vi har vid flera tillfällen förordnats av tingsrätten att vara boutredningsman och om ni är överens kan ni kan begära oss direkt vid första kontakten med tingsrätten.

Kontakta oss

Vi hjälper till med allt pappersarbetet, administrationen och avvecklingen av dödsboet samt med de ekonomiska och juridiska frågor som uppstår, så ni får mer ro.