Arvskifte

Arvskifte

Arvskifte – upprättas som en förvaltningsberättelse över avvecklingen av dödsboet, vad som hänt med tillgångar och skulder, samt hur kvarvarande tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.

 

Fördelningen av dödsboets tillgångar, sedan alla skulder betalats, görs vanligtvis genom att ett arvskifte upprättas och verkställs. Arvskiftet skall var och en av dödsbodelägarna godkänna innan det verkställs. Finns det bland dödsbodelägarna ett minderårigt barn eller någon som har god man skall förmyndaren eller gode mannen godkänna arvskiftet och begära hos överförmyndarnämnden att den samtycker till godkännandet.

Genom ett arvskifte kan t ex en fastighet eller bostadsrätt fördelas till en eller flera dödsbodelägare, en bil tillskiftas en av dödsbodelägarna och de kontanta medlen fördelas mellan dödsbodelägarna så alla får värde enligt sina lotter. Arvskiftet utgör då underlag för att kunna ändra lagfart hos Lantmäteriet, ägare av bostadsrätten hos bostadsrättsföreningen och fördelningen av bankmedel hos banken.

Har vi hjälpt till med dödsboförvaltningen och avvecklingen av dödsboet hjälper vi också till med arvskiftet och fördelningen av dödsboets tillgångar. I arvskiftet lämnas då en förvaltningsberättelse över avvecklingen av dödsboet, se vidare dödsboförvaltning.

Har vi inte hjälpt till med dödsboförvaltningen kan arvskiftet vara lite mindre omfattande men det omfattar vanligtvis anteckningar om vad som hänt med bohag, bostad och eventuella värdepapper för att klargöra när dödsboet kommer att slutredovisas.

I uppdraget att upprätta och verkställa ett arvskifte ingår också att vi upprättar och avlämnar dödsboet sista deklaration och sedan vi fått sista slutskattsedeln från Skatteverket så slutredovisar vi dödsboet.

Var den avlidne gift skall en bodelning göras innan fördelning av den avlidnes tillgångar kan ske genom arvskifte. Enligt huvudregeln har den efterlevande maken rätt att behålla hälften av hela dödsboet, som i detta fall också omfattar den efterlevande makens tillgångar och skulder, se även bouppteckning.

Var den avlidne sambo kan en bodelning behöva göras innan fördelning av den avlidnes tillgångar kan ske genom arvskifte. Enligt huvudregeln är det hela samboegendomen som skall bodelas, se även samboavtal.

Är det så att ni inte är överens om fördelningen av dödsboets tillgångar kan en eller flera av er dödsbodelägare ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman eller en skiftesman skall förordnas. Dennes uppgift är att försöka få dödsbodelägarna att enas men om det inte går har denne rätt att fördela dödsboets medel genom beslut, ett s k tvångsskifte. Ett sådant beslut kan var och en av dödsbodelägarna klaga på hos tingsrätten under förutsättning att man är missnöjd och anser sig ha grund för att fördelningen skall ske på ett annat sätt. Vi har vid flera tillfällen förordnats av tingsrätten att vara boutredningsman och skiftesman och om ni är överens kan ni begära oss direkt vid första kontakten med tingsrätten.

Kontakta oss

Arvskiftet måste vara korrekt upprättat för att bankmedel skall kunna fördelas och lagfart skall beviljas, så ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.