Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – upprättas vid dödsfall. Den utgör en inventering av dödsboet med avseende på juridiska dokument, tillgångar och skulder. Bouppteckning utgör också en legitimitetshandling som visar vem eller vilka som har rätt att agera i dödsboet.

 

När någon dör skall den avlidnes tillgångar och skulder antecknas. Det skall också antecknas vem som är dödsbodelägare, d v s vem som är arvsberättigad efter den avlidne, och om det finns några försäkringar som faller ut, något testamente eller om det givits några gåvor, som kan utgöra förskott på arv. Det görs helt enkelt ett slags bokslut över den avlidnes liv.

Var den avlidne gift skall även den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas. Var den avlidne sambo och sambon ärver genom testamente kan det bli aktuellt att även sambons tillgångar och skulder skall antecknas.

Dessa anteckningar sammanställs i en bouppteckning. Inför att den sammanställs skall alla dödsbodelägarna och efterarvingar, t ex gemensamma barn, närvara vid eller åtminstone medvetandegöras om att en bouppteckningsförrättning hålls, ett sammanträde där dödsboet gås igenom.

Bouppteckningsförrättningen skall hållas inom tre månader från dödsfallet och därefter har man en månad på sig att komplettera och upprätta bouppteckningen och inge den till Skatteverket för registrering.

Efter registrering kan eventuella värdepapper, bostadsrätt och fastighet säljas och därefter fördelas arvet i ett arvskifte. Om det endast finns en efterlevande make som dödsbodelägare behöver inte något arvskifte upprättas. Om det finns en efterlevande make eller sambo kan det bli aktuellt att inför arvskiftet göra en bodelning.

Redan i samband med dödsfallet uppstår frågan om vem eller vilka som har rätt och kan utföra förvaltningsåtgärder såsom att betala räkningar, säga upp abonnemang och börja avveckla dödsboet. Är dödsbodelägarna överens flyter detta på ganska naturligt och ni kan bestämma mer i samband med bouppteckningsförrättningen. Annars kan det finnas anledning till att överlämna dödsboförvaltningen till en utomstående eller ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman.

Vi har stor erfarenhet av att avveckla dödsbon och åtar oss uppdrag genom fullmakter att förvalta och avveckla dödsbo och därefter upprätta och verkställa arvskifte. Vi har också vid flera tillfällen varit av tingsrätten förordnad boutredningsman. Läs mer under dödsboförvaltning och arvskifte.

För det fall dödsboet har små tillgångar kan det bli aktuellt att en dödsboanmälan skall upprättas istället för en bouppteckning. I de fallen är det socialförvaltningen i den avlidnes kommun som gör detta.

Innan bortgången kan det vara aktuellt att upprätta ett testamente och/eller en framtidsfullmakt, se vidare testamente och framtidsfullmakt.

Kontakta oss

Det är viktigt att bouppteckningen blir komplett och att rätt dödsbodelägarkrets anges, så ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.