Tjänster

Upprättas när den legala arvsordningen skall frångås och/eller ett arv skall utgöra enskild egendom.

Upprättas för den dagen man inte längre kan sköta sina affärer och man utser själv vem man vill skall var den som tar över affärerna. Framtidsfullmakten är ett alternativ till att en god man utses.

Upprättas vid dödsfall. Den utgör en inventering av dödsboet med avseende på juridiska dokument, tillgångar och skulder. Bouppteckning utgör också en legitimitetshandling som visar vem eller vilka som har rätt att agera i dödsboet.

Dödsboets engagemang avvecklas genom att bostad töms och tillgångar såsom värdepapper, fordon, bostadsrätt, fastighet försäljs och redovisas i dödsboets deklaration.

Upprättas som en förvaltningsberättelse över avvecklingen av dödsboet, vad som hänt med tillgångar och skulder, samt hur kvarvarande tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.

Upprättas för att frångå bodelningsreglerna i Sambolagen, för att skydda de enskilda individerna i ett samboförhållande.

Upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller med giftorättsgods.

Upprättas som underlag för gåvan, för utbetalning eller överföring av en tillgång samt ändring av lagfart.

Upprättas vid separation eller äktenskapsskillnad.

Upprättas för dödsbo åtminstone även året efter dödsfallet. Har försäljning av värdepapper, bostadsrätt eller fastighet skett redovisas dessa året efter det att transaktionerna utförts.

Upprättas som bevis på att ett fordringsförhållande föreligger och vilka villkor som avtalats för det.

Upprättas då man själv kan vara förhindrad att företräda sig själv, t ex om man är bortrest eller tillfälligt sjuk. Vid dödsbon kan en fullmakt ge någon annan rätt att vidta avvecklingsåtgärder.

Upprättas då någon har rätt att nyttja egendom som den inte själv äger t ex en sommarstuga. Nyttjanderättsavtalet reglerar vilka villkor som skall gälla för nyttjandet.

Som ombud företräda barn eller förälder vid faderskap, fastställelse och ändring.

Som ombud företräda föräldrar i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn.